Menu

 

People

Faculty

 

 

Prof. Hongkai WU

Research Interests | Teaching Assignments | Publications

Research Area

Interdisciplinary Frontiers of Microfluidics, Bioanalytical Science and Materials Chemistry

Research Interests

Microfluidics, Analytical chemistry, Analytical biochemistry and biotechnology, Miniaturization and automation of analytical producers, Biosensors,

Teaching Assignments

2020-21 Fall: CHEM4340 - Bioanalytical Techniques
2020-21 Fall: CHMS5040 - Separation Methods
2020-21 Spring: CHEM4691 - Capstone Research I
2020-21 Spring: CHEM3320 - Instrumental Analysis
2020-21 Spring: CHMS5050 - Optical and Electrical Methods
2019-20 Spring: CHEM4689 - Capstone Project
2019-20 Spring: CHEM3320 - Instrumental Analysis
2019-20 Spring: CHMS5050 - Optical and Electrical Methods
2019-20 Spring: SCIE1500 - Guided Study on Research I

Recent Publications


  • Zhu, Enwei; Wang, Jiantao; Xu, Jing; Fu, Liying; Li, Ruxue; Yu, Chengzhuo; Ge, Shijie; Lin, Xiaosong; Chen, Rui; Wu, Hongkai; Wang, Hsing-lin; Che, Guangbo, "Efficient Inverted Perovskite Solar Cells Enabled by Dopant-Free Hole-Transporting Materials Based on Dibenzofulvene-Bridged Indacenodithiophene Core Attaching Varying Alkyl Chains", (2021)
  • Tang, Qiangqiang; Li, Xiaoyu; Lai, Chen Lai; Li, Lei; Wu, Hongkai; Wang, Yingjun; Shi, Xuetao, "Fabrication of a hydroxyapatite-PDMS microfluidic chip for bone-related cell culture and drug screening", (2021)
  • Wang, Jiantao; Li, Jinhua; Zhou, Yecheng; Yu, Chengzhuo; Hua, Yuhui; Yu, Yinye; Li, Ruxue; Lin, Xiaosong; Chen, Rui; Wu, Hongkai; Xia, Haiping; Wang, Hsing-lin, "Tuning an Electrode Work Function Using Organometallic Complexes in Inverted Perovskite Solar Cells", (2021)
  • Dehghanbaniani, Dorsa; Mehrjou, Babak; Chu, Paul K.; Wu, Hongkai, "A Biomimetic Nano-Engineered Platform for Functional Tissue Engineering of Cartilage Superficial Zone", (2020)
  • Wang, Jiantao; Meng, Fanxu; Li, Ruxue; Chen, Shaoqing; Huang, Xiaoyu; Xu, Jing; Lin, Xiaosong; Chen, Rui; Wu, Hongkai; Wang, Hsing-Lin, "Boosting Efficiency and Stability of Planar Inverted (FAPbI3)x (MAPbBr3)1−x Solar Cells via FAPbI3 and MAPbBr3 Crystal Powders", (2020)

Read More

Publications

 
People