Menu

 

Research

Publications

Prof. Fei SUN's Publications


Year: Show All | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Article


Sun, Fei ; Zhou, Lu ; Zhao, Bing-Chuan ; Deng, Xin ; Cho, Hoonsik ; Yi, Chengqi ; Jian, Xing ; Song, Chun-Xiao ; Luan, Chi-Hao ; Bae, Taeok ; Liemail, Zigang ; Heemail, Chuan , "Targeting MgrA-Mediated Virulence Regulation in Staphylococcus aureus", Chemistry & Biology v.18, (8), 26 August 2011, p.1032–1041 (2011)

Wegner, Seraphine V. ; Sun, Fei ; Hernandeza, Nick ; He, Chuan , "The tightly regulated copper window in yeast", Chem. Commun v.47, 2011, p. 2571-2573 (2011)

 
Research