Menu

 

Research

Publications

Prof. Fei SUN's Publications


Year: Show All | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Article


Zhang, X.-J.; Wang, X.-W.; Da, X.-D.; Shi, Y.; Liu, C.; Sun, Fei; Yang, S.; Zhang, W.-B., "A Versatile and Robust Approach to Stimuli-Responsive Protein Multilayers with Biologically Enabled Unique Functions", Biomacromolecules, v. 19, (3), 2018, p. 1065-1073 (2018)

Zhang, X.-J., Wang, X.-W., Da, X.-D., Shi, Y.-L., Liu, C., Sun, F., Yang, S., and Zhang, W.-B. , "A Versatile and Robust Approach to Stimuli-Responsive Protein Multilayers with Biologically Enabled Unique Functions.", Biomacromolecules Article ASAP DOI: 10.1021/acs.biomac.8b00190. (2018)

Wu, Xia-Ling; Liu, Yajie; Liu, Dong; Sun, Fei; Zhang, Wen-Bin, "An Intrinsically Disordered Peptide-Peptide Stapler for Highly Efficient Protein Ligation Both in Vivo and in Vitro", Journal of the American Chemical Society, v. 140, (50), December 2018, p. 17474-17483 (2018)

Wei, J., Wu, W., Wang, R., Yang, Z., Sun, F., and Zhang, W.B. , "B12-Dependent Protein Oligomerization Facilitates Layer-by-Layer Growth of Photo/Thermal Responsive Nanofilms. ", ACS Macro Letters 0, 7. DOI: 10.1021/acsmacrolett.8b00147. (2018)

Wei, jingjing; Wu, wenhao; Wang, Ri; Yang, Zhongguang; Sun, Fei; Zhang, wenbin, "B<sub>12</sub>-Dependent Protein Oligomerization Facilitates Layer-by-Layer Growth of Photo/Thermal Responsive Nanofilms", ACS Macro Letters, v. 7, (5), April 2018, p. 514-518 (2018)

Yang, Zhongguang; Kou, Songzi; Wei, Xi; Zhang, Fengjie; Li, Fei; Wang, Xiao-Wei; Lin, Yuan; Wan, Chao; Zhang, Wen-Bin; Sun, Fei, "Genetically Programming Stress-Relaxation Behavior in Entirely Protein-Based Molecular Networks", ACS Macro Letters, v. 7, (12), December 2018, p. 1468-1474 (2018)

Tyagi, Abhishek; Liu, Xiaotian; Abidi, Irfan Haider; Gao, Zhaoli; Park, Byung Min; Zeng, Xiangze; Ou, Xuewu; Cagang, Aldrine Abenoja; Zhuang, Minghao; Hossain, Md Delowar; Zhang, Kai; Weng, Lutao; Sun, Fei; Luo, Zhengtang, "Modular Functionalization of Crystalline Graphene by Recombinant Proteins: A Nanoplatform for Probing Biomolecules", Nanoscale, 2018 (2018)

Wu, xin; Huang, wenmao; Wu, wenhao; Xue, bin; Xiang, dongfang; Li, Ying; Qin, Meng; Sun, Fei; Wang, wei; Zhang, wenbin; Cao, yi, "Reversible hydrogels with tunable mechanical properties for optically controlling cell migration", Nano Research, v. 11, (10), Ocotber 2018, p. 5556-5565 (2018)

Liu, X., Yang, X., Yang, Z., Luo, J., Tian, X., Liu, K., Kou, S., and Sun, F., "Versatile Engineered Protein Hydrogels Enabling Decoupled Mechanical and Biochemical Tuning for Cell Adhesion and Neurite Growth ", ACS Applied Nano Materials Article ASAP DOI: 10.1021/acsanm.8b00077 (2018)

Liu, Xiaotian; Yang, Xin; Yang,zhongguang; Luo, jiren; Tian, xiaozhen; Liu, Kai; Kou, songzi; Sun, Fei, "Versatile Engineered Protein Hydrogels Enabling Decoupled Mechanical and Biochemical Tuning for Cell Adhesion and Neurite Growth", ACS Applied Nano Materials, v. 1, (4), March 2018, p. 1579-1585 (2018)

 
Research