Menu

 

Research

Publications

Prof. Yongli MI's Publications


Year: Show All | 2018 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996

Article


Meng, Ruijin; Huang, Jimei; Feng, Yutong; Zu, Lianhai; Peng, Chengxin; Zheng, Lirong; Zheng, Lei; Chen, Zhibin; Liu, Guanglei; Chen, Bingjie; Mi, Yongli; Yang, Jinhu, "Black Phosphorus Quantum Dot/Ti<sub>3</sub>C<sub>2</sub> MXene Nanosheet Composites for Efficient Electrochemical Lithium/Sodium-Ion Storage", Advanced Energy Materials, v. 8, (26), September 2018, article number 1801514 (2018)

 
Research